Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huếtải về 24.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích24.15 Kb.
#4780

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 1192/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 19 tháng 5 năm 2008QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng thành tích hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo

và các đối tượng chính sách xã hội

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng;

Xét Tờ trình số 207/NHCS-TĐKT ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh về việc đề nghị khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 451/TTr-SNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 về việc đề nghị khen thưởng,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh cho 23 tập thể, 23 cá nhân (có danh sách kèm theo) đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội giai đoạn 2003 - 2007;

Điều 2. Mức thưởng cho các tập thể và cá nhân được trích từ nguồn lãi cho vay từ nguồn vốn địa phương để lại cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, các tập thể và cá nhân có tên ghi ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận: KT.CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- Sở Nội vụ (03 bản); đã ký-PCT Ngô Hòa

- Lưu VT, XH (02 bản).DANH SÁCH

CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN

Kèm theo Quyết định số: 1192 /QĐ-UBND Ngày 19 tháng 5 năm 2008

I. Tập thể:


 1. Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế

 2. Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế

 3. Hội người mù tỉnh Thừa Thiên Huế

 4. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Đông

 5. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phong Điền

 6. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế

 7. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Điền

 8. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hương Văn - huyện Hương Trà

 9. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Dương - huyện Hương Trà

 10. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Điền Lộc - huyện Phong Điền

 11. Hội Nông dân xã Phong Chương - huyện Phong Điền

 12. Hội Cựu chiến binh xã Phong Bình - huyện Phong Điền

 13. Hội Cựu chiến binh phường Trường An - thành phố Huế

 14. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Ngo - huyện Alưới

 15. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhâm - huyện Alưới

 16. Hội Cựu chiến binh xã Quảng Thái - huyện Quảng Điền.

 17. Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hương Thủy

 18. Ủy ban Nhân dân xã Hương Văn - huyện Hương Trà

 19. Ban Chỉ đạo Xóa đói Giảm nghèo phường Phú Thuận - thành phố Huế.

 20. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

 21. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hương Trà

 22. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nam Đông

 23. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phong Điền


II. Cá nhân:


  1. Ông Trương Công Lân - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

  2. Bà Lê Thị Mỹ Dung - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

  3. Ông Trần Văn Thìn - Phó Trưởng phòng Kiểm tra Kiểm toán nội bộ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

  4. Ông Nguyễn Đăng Hồng - Trưởng phòng Hành chính Tổ chức, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

  5. Ông Lê Xuân Trung - Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

  6. Bà Lê Thanh Bình - Cán bộ Tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

  7. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Cán bộ Kế toán Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

  8. Ông Ngô Chí Thành - Cán bộ Phòng Hành chính Tổ chức Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

  9. Ông Hoàng Minh Tứ - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nam Đông

  10. Ông Châu Đình Ngữ - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phong Điền

  11. Bà Trần Thị Minh Châu - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hương Trà

  12. Ông Lê Quang Thắng - Tổ trưởng Tổ tín dụng, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Alưới.

  13. Ông Hồ Thanh Hà - Tổ trưởng Tổ kế toán Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Alưới.

  14. Ông Phan Ngọc Oanh - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nam Đông

  15. Ông Hồ Chí Thời - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện ALưới

  16. Ông Đặng Văn Hiếu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Điền Hòa, huyện Phong Điền

  17. Bà Phan Thị Cúc - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Điền

  18. Ông Hồ Thúc Khánh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền

  19. Ông Bùi Ngọc Tiễn - Trưởng phòng Nội vụ Lao động Thương binh và xã hội, Phó trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hương Thủy

  20. Ông Nguyễn Ngọc Hãn - Hội Cựu chiến binh xã Bình Thành, huyện Hương Trà

  21. Bà Trần Thị Thanh Bình - Tổ trưởng vay vốn phường Trường An, thành phố Huế

  22. Bà Trần Thị Quyên - Cán bộ trung gian tín dụng xã Điền Hương, huyện Phong Điền

  23. Bà Lê Thị Loan - Tổ trưởng Tổ vay vốn xã Hồng Thượng, huyện A Lưới

Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc
2008 -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác

tải về 24.15 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương