Ủy ban nhân dân tỉnh lâM ĐỒngtải về 113.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích113.2 Kb.
#34722

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------


Số: 04/2007/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 14 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LOÀI CÂY MỤC ĐÍCH, ÁP DỤNG TIÊU CHÍ VỀ TRỮ LƯỢNG HOẶC MẬT ĐỘ CÂY ĐỂ CẢI TẠO RỪNG NGHÈO KIỆT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004 ;
Căn cứ Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 286/SNN-LN ngày 08/02/2007 và văn bản số 323/SNN-LN ngày 12/02/2007,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về danh mục các loài cây mục đích, áp dụng tiêu chí về trữ lượng hoặc mật độ để quyết định cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt (chủ yếu áp dụng cho đối tượng rừng sản xuất).

1. Danh mục các loại cây mục đích: bao gồm 41 loài cây gỗ nhóm I; 27 loài cây gỗ nhóm II; 26 loài cây gỗ nhóm III; 31 loài cây gỗ nhóm IV và 07 loài cây gỗ nhóm V (Có bảng danh mục các loài cây mục đích kèm theo Quyết định này).

2. Về tiêu chí rừng nghèo kiệt và các loại rừng nghèo kiệt được phép cải tạo; biện pháp, trình tự, thủ tục cải tạo rừng thực hiện hướng dẫn tại số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Trong trường hợp cần phải lựa chọn giữa áp dụng tiêu chí về trữ lượng hoặc áp dụng tiêu chí về mật độ cây gỗ tái sinh mục đích để quyết định lâm phần đạt tiêu chí rừng nghèo kiệt cần cải tạo hay để lại không cải tạo, thì áp dụng tiêu chí về mật độ cây gỗ tái sinh mục đích để quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt; Thủ trưởng các đơn vị quản lý rừng, các ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa


 

DANH MỤC

LOÀI CÂY GỖ MỤC ĐÍCH NHÓM I


(Đính kèm Quyết định số 04/2007/ QĐ – UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

Số TT

Tên Việt Nam

Tên Khoa học

1

Bằng lăng cườm

Lagarstroemia angustifolia Pierre  

2

Cẩm lai

Dalbergia Oliverii Gamble

3

Cẩm lai Bà Rịa

Dalbergia bariensis Pierre

4

Cẩm lai Đồng Nai

Dalbergia dongnaiensis Pierre

5

Cẩm liên

Pantacme siamensis Kurz

6

Cẩm thị

Diospyros siamensis Vorb

7

Dáng hương

Pterocarpus pecatus Pierre

8

Dáng hương Cam Bốt

Pterocarpus cambodianus Pierre

9

Dáng hương mắt chim

Pterocarpus indicus Willd

10

Dáng hương quả lớn

Pterocarpus macrocarpus Kurz

11

Du sam

Keteleeria davidiana Bertris Betssn

12

Du sam Cao Bằng

Ketelecria cricana Ching

13

Gõ đỏ

Pahudia cochinchinensis Pierre

14

Gụ

sidora maritima Pierre

15

Gụ mật

sindora cochinchinensis Baill

16

Gụ lau

sindora tonikinensis A.chev

17

Hoàng đàn

cutraecsus funebris Endl

18

Huệ mộc

Dalbergia sp

19

Huỳnh đường

Disoxylon foureiri Pierre

20

Hương tía

Pterocarpus sp

21

Lát hoa

Chukrasia tabularis A.uss

22

Lát da đồng

Chukrasia sp

23

Lát chun

Chukrasia sp

24

Lát xanh

Chukrdsia var.quadnvalvis Pell

25

Lát lông

Chukrasia var.velutina King

26

Mạy lay

sideroxylone bumeum A.Chev

27

Mun sừng

Diospyros mun H.Lec

28

Mun sọc

Diospyros sp

29

Muồng đen

Cassia siamea Lamun

30

Pơmu

Fokiennia hodginsii A.Henry et thomas

31

Sa mu dầu

Cunnianghamia konishii Hayata

32

Sơn huyết

Melanorrhoea laccifera Pierre

33

Sưa

Dalbergia tonkinensis Prain

34

Thông ré

Ducampopinus krempfii H.Lee

35

Thông tre

Podocarpus nenifolius D.Don

36

Trai (Nam Bộ)

Pagraea ragrans Roxb

37

Trắc Nam Bộ

Dalbergia cochinchinensis Pierre

38

Trắc đen

Dalbergia nigra Allen

39

Trắc Cam Bốt

Dalbergia combodiana Pierre

40

Trầm hương

Aquilaria Agallocha Roxb

41

Trắc vàng

Dalbergia fusca Pierre

 

DANH MỤC

LOÀI CÂY GỖ MỤC ĐÍCH NHÓM II


(Đính kèm Quyết định số 04/2007/ QĐ – UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

1

Cẩm xe

Xylia dolabriformis Benth

2

Da đá

Xylia kerrii Cratbet Hutchin

3

Dầu đen

Dipterecarpus sp

4

Đinh

Markhamia stipulata Seem

5

Đinh gan gà

Markhamia sp

6

Đinh khét

Radermachera alata P.Dop

7

Đinh mật

Spathodeopsis collignonii P.Dop

8

Đinh thối

Hexaneurocarpon brilletii P.Dop

9

Đinh vàng

Haplophragma serratum P.Dop

10

Đinh vàng Hòa Bình

Haplopharagma hoabiensis P. Dop

11

Đinh xanh

Radermac!lera brilletii P.Dop

12

Lim xanh

Erythrophloeum frodii Oliv

13

Nghiến

Parapentace tonkinensis Gaclnep

14

Kiền kiền

Hopea pierrei Hance

15

Săng đào

Hopea ferrea Pierre

16

Song xanh

Homalium caryophyllaceum Benth

17

Sến mật

Bassia pasquieri H.Lec

18

Sến cát

Shorea cochinochinensis Pierre

19

Sến đắng

 

20

Táu mật

Vatica tonkinensis A.Chev

21

Táu núi

Vatica thorelii Pierre

22

Táu nước

Vatica philastreama Pierre

23

Táu mắt quỷ

Hopea Sp

24

Trai ly

Garcimia fagraceides A.Chev

25

Xoay

Dialium cochinchinensis Pierre

26

Vấp

Mesua ferrea Linn

27

Sao đen

Hopea Odorata Roxb

 

DANH MỤC

LOÀI CÂY GỖ MỤC ĐÍCH NHÓM III


(Đính kèm Quyết định số 04/2007/ QĐ – UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

1

Bằng lăng nước

Lagerstroemia flos -regirlae Retz

2

Bằng lăng tía

Lagerstroemia loudoni Taijm

3

Bình linh

vitex pubescens Bahl

4

Cà chắc

Shorea Obtusa Wall

5

Cà ổi

Clstanopsis indica A.DC

6

Chai

Shorea Vulgaris Pierre

7

Chò chỉ

Parashorea stellata Kury

8

Chò chai

Shorea thorelii Pierre

9

Chua khét

Chukrasia sp

10

Chự

Litsea longipes Meissn

11

Chiêu liêu xanh

Terminalia chebula Retz

12

Dâu vàng

 

13

Huỳnh

Heritiera cochinchinensis Kost

14

Lát khét

Chukrasia sp

15

Làu táu

Vatica dyeri King

16

Loại thụ

Pterocarpus sp

17

Re mít

Actinodaphne sinensis Benth

18

Săng lẻ

Lagerstroemia tomentosa Presl

19

Vên vên

Anisoptera cochinchinensis Pierre

20

Sao Hải Nam

Hopea hainanensis Merret Chun

21

Tếch

Tectona grandis Linn

22

Trường mật

Paviesia anamensis

23

Trường chua

Nephelium chryseum

24

Giổi

Talauma Giổi A.Chev

25

Re hương

Cinamomum parthenoxylon Meissn

26

Vên vên hàng

Shorea hypochra Harce

 

DANH MỤC

LOÀI CÂY GỖ MỤC ĐÍCH NHÓM IV


(Đính kèm Quyết định số 04/2007/ QĐ – UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

1

Bời lời

Litsea laucilimba

2

Bời lời vàng

Litsea Vang H.Lec

3

Cà đuối

Cyanodaphne cuneata Bl

4

Chặc khẽ

Disoxylon translucidum Piere

5

Chau chau

Elaeocarpus tomentosus DC.

6

Dầu mít

Dipterocarpus artơcarpifolius Pierre

7

Dầu lông

Dipterocarpus sp

8

Dầu song nàng

Dipterocarpus dyeri Pierre

9

Dầu trà beng

Dipterocarpus obtusifolius Teysm

10

Gội nếp

Aglaia gigantea Pellegrin

11

Gội Trung Bộ

Aglaia annamensis Pellegrin

12

Gội dâu

Aphanamixis polystachya v.Parker

13

Hà nu

Ixonanthes cochinchinensis Pierre

14

Hồng tùng

Darydium pierrei Hickel

15

Kim giao

Podocarpus Wallichiamus Presl

16

Kháo tía

Machilus odordtissima Nees

17

Kháo dầu

Nothophcebe sp

18

Long não

Cinamomum camphora Nees

19

Mít

Artocarpus integrifolia Linn

20

Mỡ

Manglietia glauca Anet

21

Re xanh

Cinamomum tonkinensis Pitard

22

Re đỏ

Cinamomum tetragonum A.Chev

23

Re gừng

Litsea annamensis H.Lec

24

Sến bo bo

Shorea hypochra Hance

25

Sến đỏ

Shorea harmandi Pierre

26

Sụ

Phoebe cuneata Bi

27

So đo công

Brownlowia denysiana Pierre

28

Thông ba lá

Pinus khasya Royle

29

Thông nàng

Podocarpus imbricams Bi

30

Vàng tâm

Manglietia fordiana Oliv

31

Viết

Madhuca elliptuca (Pierre ex Dubard) H.J.Lam

 

DANH MỤC

LOÀI CÂY GỖ MỤC ĐÍCH NHÓM V


(Đính kèm Quyết định số 04/2007/ QĐ – UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa hoc

1

Xuân thôn

Swietenia mahogani Jaco

2

Dầu

Dipterocarpus sp

3

Dầu rái

Dipterocarpus alatus Roxb

4

Dầu chai

Dipterocarpus intricatus Dyer

5

Dầu nước

Dipterocarpus iourdanit Pierre

6

Dầu son

Dipterocarpus tuberculata Roxb

7

Thông 2 lá

Pinusmerkusii J et Viers

 
Каталог: data -> 2007
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
2007 -> Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch Thực vật
2007 -> CỤc quản lý DƯỢc việt nam
2007 -> CHỦ TỊch nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2007 -> Căn cứ Nghị định số 86/2003/ NĐ cp ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

tải về 113.2 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương