Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNGtải về 8.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.91 Kb.
#4633


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG

Số: 1064 /UBND-VP

Về việc tham mưu Kế hoạch xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử tỉnh Hải Dương


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 22 tháng 5 năm 2015


Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc lập Kế hoạch chi tiết xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của địa phương tại Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 24/4/2015.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng Kế hoạch chi tiết xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử tỉnh Hải Dương, báo cáo UBND tỉnh./.(Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 24/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi kèm Công văn này).
Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Ô Khương,

Ô Long.

- Lưu: VT, Nam(5b)TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Vũ Ngọc Long

Каталог: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG

tải về 8.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương