Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘItải về 1.88 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích1.88 Mb.
#4380
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 1152/UBND-KT

V/v công khai tình hình quyết toán

dự án hoàn thành năm 2015.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:  • Các Sở, ban, ngành Thành phố;

  • UBND các quận, huyện, thị xã;

  • Chủ đầu tư trực thuộc Thành phố.

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; UBND thành phố Hà Nội thông báo công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2015 của các sở, ban ngành Thành phố và UBND các quận huyện, thị xã như sau:1. Tình hình Quyết toán dự án hoàn thành năm 2015

a. Kết quả đạt được:

Tổng số dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trong năm 2015 là: 2.768 dự án, tăng 43 dự án so với năm trước, với tổng số vốn đầu tư được quyết toán là 22.333.513 triệu đồng (chi tiết tại phụ lục 1: Biểu tổng hợp thực hiện quyết toán dự án hoàn thành năm 2015), trong đó;

- Vốn ngân sách cấp Thành phố quản lý là 228 dự án, tăng 42 dự án so với năm 2014 với tổng số vốn được phê duyệt quyết toán là 10.505.601 triệu đồng (Chi tiết tại Phụ lục 2: Biểu tổng hợp thực hiện quyết toán dự án hoàn thành năm 2015 - Ngân sách cấp Thành phố).

- Vốn ngân sách cấp quận, huyện, thị xã quản lý là; 2540 dự án, với số vốn đầu tư được quyết toán là 11.827.912 triệu đồng (Chi tiết tại Phụ lục 3: Biểu tổng hợp thực hiện quyết toán dự án hoàn thành năm 2015 - Ngân sách cấp quận, huyện).

Qua thẩm tra phê duyệt quyết toán đã giảm trừ ra khỏi giá trị đề nghị quyết toán 275.787 triệu. Trong đó, vốn ngân sách cấp Thành phố quản lý 33.170 triệu đồng; vốn ngân sách cấp quận, huyện, thị xã quản lý 242.617 triệu đồng.

b. Những tồn tại trong công tác quyết toán dự án hoàn thành:

Số dự án đã hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán trên 6 tháng tính đến 31/12/2015 là 63 dự án, với số vốn đã thanh toán là 4.826.483 triệu đồng (Chi tiết tại phụ lục 4: Biểu tổng hợp dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán trên 6 tháng - Ngân sách Thành phố), trong đó:

- Số dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 7-24 tháng là 29 dự án với số vốn đã thanh toán 2.086.144 triệu đồng.

- Số dự án chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng là 34 dự án với số vốn đã thanh toán 2.740.339 triệu đồng.

c. Đánh giá chung về tình hình quyết toán dự án hoàn thành

Nhìn chung trong năm 2015 công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2014, số dự án được quyết toán dự án hoàn thành tăng 43 dự án; số vốn tiết kiệm được tăng 4.962 triệu đồng, tuy nhiên số dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo vẫn còn tồn tại nhiều ở một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án.2. Các biện pháp đẩy mạnh quyết toán dự án hoàn thành

2.1. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các Chủ đầu tư trực thuộc UBND Thành phố cần nghiêm túc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Đồng thời, chấp hành các quy định về lập, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

2.2. Đối với các dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán, các khoản công nợ (phải thu, phải trả) theo quyết định phê duyệt quyết toán của cấp có thẩm quyền: Các chủ đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn thanh toán nợ phải trả, tránh gây nợ đọng xây dựng cơ bản; Đồng thời, có các biện pháp, giải pháp tích cực thu hồi dứt điểm các khoản nợ phải thu nộp ngân sách Thành phố. Trường hợp quá 6 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt quyết toán, không thực hiện thu hồi được các khoản nợ phải thu; Chủ đầu tư nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và xử lý đúng quy định pháp luật. Sau khi xử lý xong công nợ dự án, Chủ đầu tư đề nghị Kho bạc Nhà nước tổng hợp, gửi Sở Tài chính thực hiện việc đóng mã dự án theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

2.3. Các Chủ đầu tư khẩn trương lập báo cáo quyết toán các dự án đã tổng hợp chậm quyết toán từ năm 2014.Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) trực thuộc Thành phố nghiêm túc thực hiện./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


(Đã ký)
Nguyễn Văn Sửutải về 1.88 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương