Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 13.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích13.71 Kb.
#17674

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2938 /QĐ-UBND Huế, ngày 27 tháng 12 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục dự án theo hình thức hợp đồng

xây dựng - chuyển giao (BT) đường La Sơn - Nam Đông.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao;

Căn cứ Quyết định số 2989/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh tỉnh về việc quy định phân công, phân cấp và ủy quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ ý kiến về danh mục dự án theo hình thức hợp đồng BT đường La Sơn - Nam Đông tại Công văn số 6911/VPCP-CN ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 15584/BTC-ĐT ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính; Công văn số 8281/BKH-KCHT&ĐT ngày 12 tháng 11 năm 2007 và Công văn số 7167/BKH-KCHT&ĐT ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Công văn số 1512/BGTVT-KHĐT ngày 23 tháng 3 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1382/TTr-SKHĐT ngày 21 tháng 12 năm 2007,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) đường La Sơn - Nam Đông với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Đường La Sơn - Nam Đông.

2. Mục tiêu của dự án: Phục vụ giao thông cho dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Nam Đông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội huyện miền núi Nam Đông nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông. Điểm đầu giao Quốc lộ 1A tại ngã ba La Sơn (Km848+850 QL1A) thuộc xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc; điểm cuối tại vị trí xây dựng Nhà máy xi măng Nam Đông thuộc xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông.

4. Tóm tắt các thông số kỹ thuật chủ yếu: Tổng chiều dài toàn tuyến khoản 38,5 km, tải trọng thiết kế HL93, quy mô tối thiểu 2 làn xe có tính đến việc phù hợp với quy hoạch đường Hồ Chí Minh và đường cao tốc Bắc Nam trong tương lai. Riêng các đoạn phải đào hầm, xây dựng cầu cạn đầu tư hoàn chỉnh một lần đảm bảo tiêu chuẩn cao tốc trong tương lai.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 560 tỷ đồng.

6. Tên, địa chỉ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; địa chỉ số 16 đường Lê Lợi, thành phố Huế; số điện thoại: (054) 825108 - 822584; Fax: (054) 822803 - 822867.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm các thủ tục công bố danh mục dự án theo quy định tại Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện: Phú Lộc, Nam Đông và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 4; CHỦ TỊCH

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- CVP, PCVP M.H.Tuân, CV: GT, XD, QH; Nguyễn Ngọc Thiện- Lưu VT, LT.


Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc

tải về 13.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương