Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 13.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích13.91 Kb.
#12365

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1889 /QĐ-UBND Huế , ngày 27 tháng 8 năm 2007QUYẾT ĐỊNH


Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ đào tạo

chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn (2003 - 2007)ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng;

Xét Tờ trình số 1059/TTr-BCH ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc đề nghị khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh tại Tờ trình số: 176/TTr-BTĐKT ngày 22 tháng 8 năm 2007 về việc đề nghị khen thưởng,


QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Tặng Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân tỉnh cho 07 tập thể và 03 cá nhân (có danh sách kèm theo) đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn giai đoạn 2003 - 2007.

Điều 2. Mức thưởng cho các tập thể và cá nhân theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên ghi ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 3; CHỦ TỊCH

- Ban TĐKT tỉnh (03 bản);

- Lưu VT, XH (02 bản). Nguyễn Xuân LýDANH SÁCH

CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN


(Kèm theo Quyết định số: 1889 /QĐ-UBND Ngày 27 tháng 8 năm 2007)I. Tập thể:
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

2. Thành phố Huế .

3. Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế

4. Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

5. Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

6. Ban Dân quân, Tự vệ - Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Khoa Giáo viên - Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.
II. Cá nhân:
1. Ông Phan Đình Hiểu - Thượng tá, Trưởng Ban Tham mưu Đào tạo, Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Thiếu tá, Khung trưởng quản lý học viên, Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế3. Bà Lê Thu Hoà - Trưởng khoa Đảng-Đoàn thể, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

4. Ông Phạm Xuân Thạch - Phó Trưởng khoa Đảng-Đoàn thể, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.
Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc

tải về 13.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương