Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 19.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích19.51 Kb.
#9163

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1573 /QĐ-UBND Huế , ngày 09 tháng 7 năm 2007QUYẾT ĐỊNH


Về việc khen thưởng thành tích công tác đền ơn đáp nghĩa

của Hội Cựu Chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng;


Xét Tờ trình số 95/TT-CCB ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh về việc đề nghị khen thưởng;


Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh tại Tờ trình số: 162/TTr-BTĐKT ngày 03 tháng 7 năm 2007 về việc đề nghị khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Tặng Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân tỉnh cho 03 tập thể và 14 cá nhân (có danh sách kèm theo) đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Mức thưởng cho các tập thể và cá nhân theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên ghi ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 3; KT. CHỦ TỊCH

- Ban TĐKT tỉnh (03 bản); PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu VT, XH (02 bản). Ngô Hòa


DANH SÁCH

CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN


(Kèm theo Quyết định số: 1573 /QĐ-UBND Ngày 09 / 7 /2007)Tập thể
 1. Hội Cựu chiến binh xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 2. Hội Cựu chiến binh xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

 3. Hội Cựu chiến binh Đảng uỷ Dân Chính Đảng, tỉnh Thừa Thiên Huế


Cá nhân:


 1. Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng khoa Nông học, trường Đại học Nông Lâm Huế.

 2. Ông Hà Văn Lưỡng - Giảng viên chính trường Đại học Khoa học Huế

 3. Ông Hồ Xuân Hương - Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông

 4. Ông Hồ Tứi - Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông

 5. Ông Hoàng Thức Bảo - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Huế

 6. Ông Phan Trọng Hoà - Giảng viên trường Đại học Khoa học Huế

 7. Ông Văn Bá Nên - Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền

 8. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Thuỷ Vân, huyện Hương Thuỷ

 9. Ông Hồ A Ray - Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Thượng Long, huyện Nam Đông

 10. Ông Lê Thanh Tùng - Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Phú Nhuận, thành phố Huế

 11. Ông Bùi Hữu Trân - Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Xuân Phú, thành phố Huế

 12. Ông Nguyễn Văn Muốc - Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền

 13. Ông Đoàn Văn Dưng - Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Phong Hoà, huyện Phong Điền

 14. Ông Phạm Văn Lình - Hội viên Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Dược Huế

Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
2008 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 85/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> TỈnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 92/2007/bnn ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-ttg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm
2008 -> TỈnh thừa thiên huế
2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc = = Số: 68 /ub-bc

tải về 19.51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương