Word form (unit 1214) unit 12tải về 38.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích38.12 Kb.
#21311
WORD FORM (UNIT 1214)


UNIT 12


No

VERBS

NOUNS

ADJECTIVES

ADVERBS

MEANING
1

Select

selectionLựa chọn
There is a wide ________________ of meat on display. (select)
2
dirt

dirty
Dơ bẩn
Vegetables often have _______________ from the farm on them. (dirty)
3
sickness

sick
Bệnh
Oh! You are _________________ . I have to call the doctor. (sickness)
4

moderate

moderationĐiều độ
______________________ in diet is the way to have a good health. (moderate)

UNIT 13


No

VERBS

NOUNS

ADJECTIVES

ADVERBS

MEANING

1recent

recently

Gần đây

Until _____________ , man could not stay underwater for long. (recent)

2bad

badly

Tồi tệ

He is a___________________ singer. (badly)

3

cycle

cyclistĐạp xe

My father usually______________carefully. (cyclist)

4(in)expensive
(Không) mắc tiền

Walking is a fun, easy and _____________ activity. (expensive)


UNIT 14


No

VERBS

NOUNS

ADJECTIVES

ADVERBS

MEANING

1
bore

Bored/ boring
Chán

Going out this time sounds __________________. I don’t like it. (bore)

2
Contest/ contestantCuộc thi / Thí sinh

a. In some _________, TV viewers can answer questions through telephone or by mail. (contestant)

b. A person who takes part in a contest is a _________________________. (contest)


3(un)popular
(không) phổ biến

Pop music is the short form of ______________________ music. (unpopular)

4

perform

performanceTrình diễn

Singers and bands _______________ songs for audience. (performance)


SENTENCE TRANSFORMATION. (UNIT 1214)
1. He’s a skillful volleyball player.

 He__________________________________.

2. I take part in walking for fun.

 I ___________________________________.

3. She should drink milk.

 She _________________________________.

4. Tom spends two hours doing his homework.

 It ___________________________________.NỘI DUNG ÔN TẬP KT1T BÀI 1214
I. Multiple Choice (2.0pts)

8 câu : 4 câu từ vựng , 4 câu ngữ pháp.II. Supply the correct tense of the verbs (1.0pt)

4 câu : 1 câu Thì hiện tại đơn , 1 câu Thì quá khứ (bất quy tắc) ,

1 câu Thì hiện tại tiếp diễn, 1 câu Thì tương lai đơn.

III. Make questions from the underlined words.(2.0pts)

4 câu : 3 câu WH : 1 câu Thì hiện tại đơn , 1 câu Thì tương lai đơn,

1 câu Thì hiện tại tiếp diễn.

1 câu Yes-No : Thì quá khứ ( to be).IV. Sentence building: (2.0pts)

4 câu : 1 câu Thì tương lai đơn, 1 câu Thì hiện tại tiếp diễn.

1 câu Thì hiện tại đơn , 1 câu Thì quá khứ (có quy tắc),

V. Supply the correct form of the words (1.0pt)

4 câu : xem WORD FORM (UNIT 1214)VI. Sentence transformation (2.0 pts)

4 câu : xem SENTENCE TRANSFORMATION. (UNIT 1214)
Каталог: Data -> hcmedu
hcmedu -> THÔng tin pháp luật số 03
hcmedu -> Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
hcmedu -> Thiết lập ma trậN ĐỀ kiểm tra tiếng việT 6 – tiếT 114
hcmedu -> PHÒng giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
hcmedu -> ĐỂ CƯƠng lịch sử 11 Sử 11- bài 1: nhật bản từ giữa thế KỶ XIX đẾN ĐẦu thế KỶ XX
hcmedu -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
hcmedu -> BỘ giáo dụC
hcmedu -> Danh mục giới thiệu sách c ao đIỂm cuối cùNG: tiểu thuyếT
hcmedu -> TRƯỜng mầm non tân thông hộI 1
hcmedu -> BÁo cáo thực hiện cụ thể MỘt số nhiệm vụ chuyên môn giáo dục trung họC

tải về 38.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương