V/v Phổ biến tài liệu Hướng dẫn các chủ đầu tư khi được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phốtải về 15.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích15.32 Kb.
#14430
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ XÂY DỰNGTp.Hồ Chí Minh, 29/3/2007.

Số: 2033/SXD-QLCLXD
V/v Phổ biến tài liệu Hướng dẫn các chủ đầu tư khi được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố.

Kính gửi : • Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện;

 • Ban Quản lý Khu Nam;

 • Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc thành phố;

 • Ban Quản lý Khu Đô thị mới Thủ Thiêm;

 • Ban Quản lý Khu Công nghệ cao;

 • Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố.

Căn cứ Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ các nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP; Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 96/2004/QĐ-UB ngày 12/4/2004 của UBND Thành phố về việc ban hành chức năng nhiệm vụ của Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17/01/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Chỉ thị số 13/2006/CT-BXD ngày 23/11/2006 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân;

Căn cứ Chỉ thị số 10/1998/CT-NXD ngày 29/9/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về đảm bảo kỹ thuật và an toàn trong thi công tháo dỡ, phá dỡ các công trình cũ;

Căn cứ Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong họat động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2006/TT-BXD ngày 24/11/2006 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng.

Trong tình hình phát triển của họat động xây dựng trên địa bàn Thành phố, để phù hợp thực tế và các quy định của Nhà nước đã ban hành trong thời gian qua, Sở Xây dựng ban hành Hướng dẫn mới thay thế cho Hướng dẫn số 1336/HD-XD-QLCL ngày 07/7/2004 của Sở Xây dựng để hướng dẫn các chủ đầu tư khi được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố.

Nội dung hướng dẫn chi tiết, phù hợp những quy định pháp luật hiện hành về xây dựng và rất cần phổ biến công khai; đảm bảo các chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ khi tiến hành xây dựng hiểu và chấp hành, cũng như để chủ đầu tư buộc các đơn vị liên quan tham gia (tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu ...) cùng chấp hành, đảm bảo cho mọi hoạt động xây dựng đều đi vào nề nếp, trật tự, an toàn, chất lượng và tuân thủ pháp luật.

Đề nghị các đơn vị phổ biến hướng dẫn này đến các chủ đầu tư khi cấp phép xây dựng. Việc phổ biến cần triển khai ngay khi nhận được tài liệu này, bằng phương thức là niêm yết tại trụ sở của đơn vị, UBND các cấp và cung cấp tài liệu hướng dẫn kèm Giấy phép xây dựng được cấp cho chủ đầu tư (có thể thu hồi chi phí in sao, nếu cần).


Nơi nhận:


 • Như trên;

 • Bộ Xây dựng (để báo cáo);

 • UBND Thành phố (để báo cáo);

 • Ban Giám đốc SXD;

 • Phòng CPXD, Thanh tra Xây dựng;

 • Lưu VP, P.QLCL.

*Đính kèm:

- Hướng dẫn các chủ đầu tư khi được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố số 2033/HD-SXD-QLCLXD ngày 29/3/2007.KT GIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)


Nguyễn Văn Hiệp

Каталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2011-8
2011-8 -> SỞ TƯ pháp số: 2692 /stp-bttp v/v một số nội dung liên quan đến việc chuyển giao CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2011-8 -> 6. Thủ tục Xét tuyển giáo viên, nhân viên hợp đồng ngạch b theo Luật Lao động
2011-8 -> BỘ TƯ pháp số: 1676/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2011-8 -> Thanh tra chính phủ
2011-8 -> Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2011-8 -> QuyếT ĐỊnh về giao đất cho Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt để đầu tư xây dựng khu dân cư tại phường Phú Thuận, quận 7
2011-8 -> 4. LĨNh vực quy hoạch xây dựNG: 06 thủ TỤc cung cấp thông tin quy hoạch đối với nhà ở riêng lẻ
2011-8 -> Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-cp ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

tải về 15.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương