VĂn phòng chính phủ Số: 974tải về 10.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích10.84 Kb.
#27711

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 974/VPCP-KTTH

V/v dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 69/TTr-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2011) về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện 3 nội dung dưới đây của dự thảo Nghị định theo hướng:

1. Việc xác định vị trí việc làm và số lượng người cho các vị trí việc làm thực hiện bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Luật Viên chức.

2. Việc chi trả trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

3. Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng CP;

- PTTg Vũ Văn Ninh;

- Các Bộ: Tư pháp, KH&ĐT, Tài chính,

  Y tế, Nội vụ, Công Thương, Xây dựng,

  NN và PTNT;

- Bảo hiểm Xã hội VN;

- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng;

  Các Vụ: TH, KGVX, TTĐT, TKBT, PL,

  Cục KSTT,

- Lưu: VT, KTTH (3). 24BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Vũ Đức Đam
tải về 10.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương