VĂn phòng chính phủ Số: 966tải về 8.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích8.21 Kb.
#27631

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 966/VPCP-TH

V/v xử lý thông tin trên báo Nhân dân


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Báo Nhân dân ra ngày 21 tháng 01 năm 2013 đăng bài: "Sớm xử lý nghiêm những sai phạm ở Trường Đại học Ngoại thương?" (xin gửi kèm bản in bài báo).

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra sự việc báo nêu, nếu đúng phải có biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 02 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);

- Báo Nhân dân (để biết);

- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quang Thắng,

Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Khắc Định;

Các Vụ: KGVX, V.I; Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TH (3) THa 18KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Nguyễn Quang Thắng
tải về 8.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương