VĂn phòng chính phủ Số: 901tải về 14.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích14.63 Kb.
#27051

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 901/VPCP- KTN

V/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương,

Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài chính;

- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có công văn số 98/UBTVQH13 ngày 07 tháng 02 năm 2012 gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chính phủ báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.

Để chuẩn bị báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các vấn đề trên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp chuẩn bị báo cáo sau, gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 tháng 3 năm 2012 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và môi trường.

- Bộ Công Thương báo cáo các nội dung liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng).

- Bộ Xây dựng báo cáo các nội dung liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng.

- Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo các nội dung liên quan đến các quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn bức xạ trong quản lý, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản.

- Bộ Tài chính báo cáo các nội dung liên quan đến đầu tư, sử dụng kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và BVMT trong hoạt động khoáng sản.

- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam báo cáo các nội dung liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến và sử dụng than, bauxit.

- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam báo cáo các nội dung liên quan đến hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng dầu thô, khí tự nhiên.

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo các nội dung liên quan đến các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản theo thẩm quyền cấp phép của tỉnh.

Lưu ý các báo cáo trên đây của các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố nội dung quản lý trong các lĩnh vực phải gắn với công tác bảo vệ môi trường như yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Trên cơ sở các báo cáo nêu trên, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng báo cáo của Chính phủ theo đề cương kèm theo công văn số 98/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gửi kèm theo), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 4 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, các Phó TTg;

- Văn phòng Quốc hội (để b/c);

- VPCP: BTCN, các PCN,

Các Vụ: TH, PL, KTTH, KGVX, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (3). BHop (93).


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 (Đã ký) 

Văn Trọng Lý


tải về 14.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương