VĂn phòng chính phủ Số: 839tải về 9.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích9.49 Kb.
#26329

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 839/VPCP-QHQT

V/v báo cáo việc thực hiện Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam năm 2011 (công văn số 196/BC-BNG-VP ngày 20 tháng 01 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, trong đó cần lưu ý các quy định về xây dựng đề án, chế độ phối hợp và báo cáo kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế; chủ động tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế, quy định về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại cơ quan mình cho phù hợp với Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg.

2. Giao Bộ Ngoại giao phối hợp và hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức các chương trình phổ biến, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại cơ quan mình.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg CP, các Phó Thủ tướng;

- VPCP: BTCN, các PCN;

  các Vụ: TH, TKBT; Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3).112BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Vũ Đức Đam
tải về 9.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương