VĂn phòng chính phủ Số: 773tải về 9.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích9.82 Kb.
#25455

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 773/VPCP-QHQT

V/v tăng cường tham gia của Việt Nam vào UNESCO giai đoạn 2013-2018


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

 

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Viện Khoa học xã hội Việt Nam.


 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 23/TTr-BNG-VHĐN-UNESCO ngày 03 tháng 01 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung Đề án "Tăng cường tham gia của Việt Nam vào UNESCO giai đoạn 2013-2018" (Đề án) do Bộ Ngoại giao trình Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Đề án; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần chú ý đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình di sản được UNESCO công nhận theo đúng cam kết của Việt Nam với UNESCO.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện ./.  

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg CP, các PTTg;

- Bộ Tài chính;

- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg;

 Các Vụ: TH, KGVX; TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). TA 29


BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Vũ Đức Đam
tải về 9.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương