VĂn phòng chính phủ Số: 764tải về 9.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích9.01 Kb.
#25360

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 764/VPCP- NC

V/v sơ kết 1 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Bộ Công an.

 

Xét báo cáo của Bộ Công an tại văn bản số 23/BC-BCA-V11 ngày 20 tháng 01 năm 2012 về việc sơ kết 1 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung báo cáo nêu trên của Bộ Công an. Biểu dương những thành tích và kết quả mà Bộ Công an đã đạt được trong 1 tháng thực hiện Chị thị số 2501/CT-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

2. Bộ Công an tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống tội phạm theo Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an biết, thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, các PTTg (để báo cáo);

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ: TH, KNTN, KGVX, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, NC (3). S. 22KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 (Đã ký) 

Nguyễn Quang Thắng


tải về 9.01 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương