VĂn phòng chính phủ Số: 736tải về 12.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích12.17 Kb.
#25105

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 736/VPCP - KTTH

V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị về Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính,

Lao động - Thương binh và Xã hội,

Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Ngân hàng Chính sách xã hội.


 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Văn phòng Chính phủ xin thông báo Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ nay chuyển thời gian tổ chức sang sáng ngày 31 tháng 01 năm 2013. Nội dung, hình thức thực hiện và địa điểm tổ chức Hội nghị không thay đổi.

(Xin gửi kèm Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ)

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN;

- Đài Truyền hình Việt Nam;

- Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Thông tấn xã Việt Nam;

- Báo Nhân dân;

- Báo Công an Nhân dân;

- Báo Quân đội Nhân dân;

- TW Hội Phụ nữ VN;

- TW Hội Nông dân VN;

- TW Đoàn TNCS HCM;

- TW Hội Cựu chiến binh VN;

- VPCP: BTCN,  các PCN,

  các Vụ: TH, HC, TKBT, KGVX,  V.III,

  TTTH, Cổng TTĐT, Cục Quản trị;

- Lưu: VT, KTTH (3). M.Cường. 106


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Nguyễn Khắc Định 


tải về 12.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương