VĂn phòng chính phủ Số: 643tải về 7.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích7.99 Kb.
#24130

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 643/VPCP-KTTH

V/v Báo cáo tình hình thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế đối với khu kinh tế cửa khẩu, khu phi thuế quan


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012.

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tài chính;


- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 18060/BTC-CST ngày 30 tháng 12 năm 2011 về việc Báo cáo tình hình triển khai thực hiện cơ chế, chính sách về ưu đãi thuế đối với khu kinh tế cửa khẩu, khu phi thuế quan, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, sau đó lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương liên quan để hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;


- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh,
                            Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
               các PCN: Phạm Văn Phượng,
                                 Văn Trọng Lý,
  Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S. 16.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Phạm Văn Phượng 


tải về 7.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương