VĂn phòng chính phủ Số: 5587tải về 9.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích9.44 Kb.
#1450

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 5587/VPCP-KTTH

V/v nghĩa vụ thuế đối với chuyển quyền sử dụng đất của Dự án Khu đô thị Vĩnh Thái


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2011

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tài chính;

- Thanh tra Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 10129/BTC-TCT ngày 01 tháng 8 năm 2011 về việc xác định nghĩa vụ thuế đối với Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính kiểm tra, xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh,

                            Hoàng Trung Hải;

- VPCP: BTCN,

               các PCN: Phạm Văn Phượng,

                                 Văn Trọng Lý,

 Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.16.KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Phạm Văn PhượngКаталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=Van%20ban%20CDDH%20T8 -> 2011
file-remote-v2 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
file-remote-v2 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
file-remote-v2 -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2 -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
file-remote-v2 -> THỦ TƯỚng chính phủ
file-remote-v2 -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1491
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1521

tải về 9.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương