VĂn phòng chính phủ Số: 516tải về 9.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.28 Kb.
#22535

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 516/VPCP - KTTH

V/v điều hành xuất khẩu gạo


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013
Kính gửi:

 

- Bộ Công Thương;

- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại công văn số 02/UBND-TH ngày 02 tháng 01 năm 2013 về việc thực hiện Nghị định số 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Trong khi chưa ban hành Quy hoạch về thương nhân xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương điều hành việc xuất khẩu gạo và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 146/TB-VPCP ngày 13 tháng 4 năm 2012 và công văn số 1507/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

2. Bộ Công Thương nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bổ sung điều kiện kinh doanh và xuất khẩu gạo tại công văn số 02/UBND-TH nêu trên; khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch về thương nhân xuất khẩu gạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);

- UBND các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

               các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;- Lưu: VT, KTTH (3). LT.35

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Phạm Văn Phượng


tải về 9.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương