VĂn phòng chính phủ Số: 419tải về 25.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích25.18 Kb.
#20684

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 419/TB-VPCPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai

_________

 

Ngày 9 và 10 tháng 12 năm 2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai; dự Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Cùng dự với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Văn phòng Chính phủ và đại diện Bộ Công an. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2012; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:1. Đánh giá chung:

Trong điều kiện khó khăn chung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Năm 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng 12,9%; trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 7,29%, công nghiệp tăng 16,35%, dịch vụ tăng 15,26%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng (nông nghiệp chiếm 41,45%, công nghiệp chiếm 32,12%, dịch vụ chiếm 26,31%); GDP bình quân đầu người đạt 26,16 triệu đồng, tăng 21,2%. Xuất khẩu đạt 380 triệu USD, tăng 9,3%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.400 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn trên 10.300 tỷ đồng, tăng 11,9% so với năm 2011. Tỉnh đã hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn gắn với công nghiệp chế biến (cao su 73 ngàn ha, cà phê 76 ngàn ha, hồ tiêu 5 ngàn ha).

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, chú trọng: Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,07% so với năm 2011; đã thực hiện tốt chính sách dân tộc, các chương trình mục tiêu quốc gia 134, 135; đẩy mạnh xây dựng chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, Gia Lai vẫn còn là tỉnh nghèo, thu nhập bình quân đầu người thấp; tỷ lệ hộ nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Công tác quản lý bảo vệ rừng còn nhiều tồn tại, tình trạng phá rừng lấy đất làm nương rẫy còn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng chưa nhiều; an ninh chính trị, an ninh nông thôn ở một số nơi vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

2. Trong thời gian tới, Tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnh đã đề ra trong năm 2013, trong đó lưu ý một số việc:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh; nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 16 tháng 03 năm 2012;  

- Nâng cao chất lượng tăng trưởng, thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu; thực hiện tốt chương trình nông thôn mới gắn với giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, nhất là việc làm cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

- Tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; chủ động giải quyết tốt tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, không để xẩy ra các điểm nóng; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật những đối tượng cầm đầu, chống phá. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

3. Về một số kiến nghị của Tỉnh:

a) Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với tỉnh Gia Lai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 290/TB-VPCP ngày 13 tháng 8 năm 2012.

b) Về đầu tư, nâng cấp các quốc lộ 14, 14C, 19, 25: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 390/TB-VPCP ngày 29 tháng 11 năm 2012, giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án, hình thức đầu tư của từng dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Về việc kéo dài thời hạn giải ngân vốn đầu tư đến 30 tháng 6 năm 2013: Trước mắt Tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt giải ngân các dự án, công trình theo tiến độ, kế hoạch được phê duyệt. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, Tỉnh báo cáo cụ thể và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế  hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển các nguồn vốn từ năm 2011 sang năm 2012 để thực hiện các công trình, hạng mục theo kế hoạch đã được phê duyệt.

d) Về hỗ trợ đầu tư hạ tầng và đào tạo nghề các dự án trồng cao su: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 290/TB-VPCP ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

đ) Về bồi thường, hỗ trợ tái định canh và đầu tư cơ sở hạ tầng cho người dân bị ảnh hưởng bởi công trình thủy điện An Khê - Kanát: Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với tỉnh Gia Lai khẩn trương đánh giá toàn bộ Dự án; trên cơ sở đó đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2013.

e) Về điều chỉnh tiêu chí xây dựng nông thôn mới: Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xử lý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công

Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an;

Ủy ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,

Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX;

- Lưu: VT, V.III (3). 38


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 (Đã ký) 

Nguyễn Quang Thắng


tải về 25.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương