VĂn phòng chính phủ Số: 374tải về 11.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích11.98 Kb.
#19680

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 374/VPCP - KTTH

V/v tăng cường thực hiện Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ,

  các cơ quan khác ở Trung ương;

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực

  thuộc Trung ương.


 

Nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 về Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Các Bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện, bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần thu hút các nguồn lực xã hội tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc cung ứng dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước đến nay vẫn chủ yếu thực hiện bằng phương thức các cơ quan, địa phương giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện; các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế khác có khả năng và điều kiện cung ứng dịch vụ công nhưng chưa được tham gia nên chưa tạo ra môi trường cạnh tranh để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Để tiếp tục tạo môi trường pháp lý minh bạch, góp phần tăng cường xã hội hóa trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước phải đấu thầu khẩn trương xây dựng và ban hành: mẫu hồ sơ trong đấu thấu; tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu cho từng loại dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý làm căn cứ đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg khẩn trương ban hành quy định cụ thể cho Bộ, ngành và địa phương mình để thực hiện có hiệu quả Quyết định này.  

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

  các Vụ: KTN, KGVX, V.III, PL, Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). 211KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Phạm Văn Phượng 

tải về 11.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương