VĂn phòng chính phủ Số: 328tải về 9.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích9.16 Kb.
#18808

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 328/VPCP-TH

V/v xử lý thông tin trên báo Thanh niên


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

 

- Bộ Công an;

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 

Báo Thanh niên từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 01 năm 2013 đăng loạt bài phản ánh về tình trạng đầu gấu, bảo kê của các băng nhóm tội phạm ngang nhiên trấn lột công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương (xin gửi kèm bản in bài báo).

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương khẩn trương điều tra làm rõ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 02 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các PTTg CP (để b/c)

- Báo Thanh niên (để biết)

- VPCP: BTCN; các PCN: Nguyễn Quang Thắng,

Nguyễn Văn Tùng;

các Vụ: NC, V.III, KGVX; Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TH (3). (SH) 20KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Nguyễn Quang Thắng
tải về 9.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương