VĂn phòng chính phủ Số: 284tải về 26.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích26.84 Kb.
#17411

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 284/TB-VPCPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.

__________

 

Trong 2 ngày 08 và 09 tháng 11 năm 2011, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đi thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng; dự lễ  khai mạc Festival lúa gạo lần thứ 2; kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2011; tình hình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; tình hình sắp xếp, đổi mới và phát triển nông lâm trường quốc doanh và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của các Bộ, ngành, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong 10 tháng đầu năm 2011, mặc dù gặp nhiều khó  khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã nỗ lực phấn đấu và  đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực: tổng sản lượng lúa đạt 109% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,68% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 11%, trong đó xuất khẩu thủy sản tăng 13,3% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.100 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt khá cao (77,39), trong đó vốn trái phiếu Chính phủ đạt trên 97%; thị trường hàng hóa đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân. Các lĩnh vực về an sinh xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, chú trọng; an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Chương trình xây dựng nông thôn mới triển khai tích cực và bước đầu đạt một số kết quả, tạo  được sự nhất quán về nhận thức và hành động trong các cấp, các ngành; tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; công tác lập quy hoạch được triển khai theo đúng tiến độ, dự kiến cuối năm 2011 đạt 100% các xã hoàn thành công tác quy hoạch; huy động tốt các nguồn lực để thực hiện chương trình, trong 9 tháng đầu năm 2011 đã huy động được trên 167 tỷ đồng; đến nay 18 xã trong 22 xã điểm đạt từ 7 tiêu chí trở lên.

Tuy nhiên, Sóc Trăng vẫn còn là tỉnh nghèo, kinh tế còn chậm phát triển, nguồn thu ngân sách còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo cao (24,31%), hộ cận nghèo là 14,07%; đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc. Công tác thông tin, tuyên truyền về tham gia xây dựng nông thôn mới chưa trở thành phong trào sâu rộng trong nhân dân do đó việc phối hợp, triển khai giữa các cơ quan ban ngành và địa phương chưa thực sự hiệu quả, thiếu đồng bộ.II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Năm 2011 là năm đầu triển khai thực hiện kế  hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015, Sóc Trăng cần tiếp tục phát huy các kết quả  đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục các hạn chế, tồn tại để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; trong thời gian tới, Tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số việc sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất; đồng thời kiểm soát chặt chẽ giá cả, bảo đảm an sinh xã hội.

2. Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp nhất là sản xuất lúa gạo và nuôi trồng thủy sản (con tôm) bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến. Chỉ đạo rà soát, sắp xếp đầu tư công theo thứ tự ưu tiên; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án trên địa bàn; Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguôn môi trường; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa phát triển y tế, du lịch, giáo dục và đào tạo.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới; phải xác định đây là nhiệm vụ tổng thể, lâu dài, cần huy động mọi nguồn lực trong dân để thực hiện. Chú trọng công tác lập quy hoạch, việc lập quy hoạch phải mang tính dài hạn, bảo đảm chất lượng, tránh lãng phí và có tính đến sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; có kế hoạch tổ chức sơ kết Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó báo cáo cụ thể những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; phân tích, làm rõ các tiêu chí chưa phù hợp với đặc điểm, điều kiện của Vùng, địa phương; trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm phát triển nông thôn bền vững, đáp ứng nhu cầu của người dân.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo để giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và bền vững; triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; chủ động phòng, chống dịch bệnh cho người và cây trồng, vật nuôi; có biện pháp tích cực trong kiềm chế tai nạn giao thông; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ  CỦA TỈNH.

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ  trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xem xét lại mức hỗ trợ Chương trình xây dựng nông thôn mới cho các địa phương để phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng, trong đó có vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời cân đối, tiến tới xây dựng kế hoạch dự toán vốn trung hạn cho Chương trình (từ 3 đến 5 năm), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ  trì, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu  ý kiến đề nghị của Tỉnh về việc bố trí công chức chuyên trách cấp xã phụ trách Chương trình xây dựng nông thôn mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ xem xét, đánh giá lại việc thực hiện các tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới và nghiên cứu, đề xuất phương hướng điều chỉnh các tiêu chí chưa phù hợp với điều kiện của Vùng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, có văn bản hướng dẫn về việc hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ (trong đó có chợ nông thôn) để các địa phương thực hiện.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu hướng phát triển về nuôi trồng thủy sản tập trung; trước mắt phối hợp với tỉnh Sóc Trăng xây dựng đề án mô hình thí điểm thủy lợi vùng chuyên canh nuôi tôm (cấp, thoát nước riêng biệt).

5. Về việc khiếu kiện tại Nông trường 30/4: giao Thanh tra Chính phủ làm việc cụ thể với Tỉnh để thống nhất biện pháp giải quyết dứt điểm; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về việc chuyển công ty Lâm nghiệp Sóc Trăng về Tỉnh quản lý: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tỉnh nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý, xây dựng phương hướng tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy đối với công ty Lâm nghiệp Sóc Trăng, đảm bảo cho Công ty hoạt động có hiệu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và các Bộ, cơ quan có  liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- TTg; các Phó TTg Chính phủ;

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ,

Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thanh tra Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng;

- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT;

  các Vụ: TH, KTN, KTTTH, KGVX, ĐMDN;

- Lưu: VT, ĐP (5). 35


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM


PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Phạm Văn PhượngКаталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=Van%20ban%20thang%2010 -> 2011
file-remote-v2 -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-v2 -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
file-remote-v2 -> THỦ TƯỚng chính phủ
file-remote-v2 -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1702
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1768
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1836
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1872
2011 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 2031

tải về 26.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương