VĂn phòng chính phủ Số: 273tải về 23.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích23.65 Kb.
#17145

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 273/TB-VPCPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban

An toàn giao thông Quốc gia tại cuộc họp chuẩn bị Hội nghị tổng kết

công tác an toàn giao thông toàn quốc năm 2011.

____________________ 

Ngày 09 tháng 11 năm 2011, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác an toàn giao thông toàn quốc năm 2011. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2011, những giải pháp cấp bách thực hiện để giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn cả nước, những giải pháp cấp bách thực hiện để giảm ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã kết luận như sau:

Hiện nay, tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến rất phức tạp, số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ngày một tăng, số người chết và người bị thương do tai nạn giao thông không giảm. Tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị  lớn và các tuyến quốc lộ thường xuyên xảy ra. Do vậy, việc đánh giá công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2011 và bàn giải pháp chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ công tác này trong thời gian tới là cần thiết và sớm được triển khai. Giao Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an quán triệt tinh thần khẩn trương, chuẩn bị các nội dung của Hội nghị đạt kết quả tốt.

1. Về công tác tổ chức Hội nghị tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2011:

a) Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị:

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến ngày 28 tháng 11 năm 2011.

b) Mục đích, yêu cầu:

- Phát huy tinh thần dân chủ, quyết liệt để đưa ra các giải pháp cấp bách, đột phá, hiệu quả lâu dài nhằm thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn cả nước.

- Tạo sự đồng thuận của các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị, xã hội trong việc thống nhất hành động thực hiện các giải pháp đề ra.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng đến từng tổ chức và cá nhân để ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn.

c) Nội dung Hội nghị:

- Công bố các Quyết định liên quan về kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Báo cáo đánh giá công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2011 và kết quả ba năm thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ;

- Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

- Báo cáo tổng hợp các nhóm giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn;

- Thông qua dự thảo Kế hoạch hành động "Năm an toàn giao thông 2012";

- Một số báo cáo chuyên đề do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chọn.

d) Thành phần Hội nghị: Tổng cộng khoảng 350 đại biểu.

- Các Thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;

- Các Thành viên Ban Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;

- Đại diện các Văn  phòng: Trung ương Đảng, Quốc hội;

- Đại diện các Ủy ban của Quốc hội: Ủy ban Tư pháp; Ủy ban các vấn đề xã hội; Ủy ban Kinh tế;

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;

- Đại diện Ban Dân vận Trung ương;

- Đại diện một số Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể, tổ chức Quốc tế như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải;

- Đại diện một số Tổng Cục, Cục, Vụ liên quan của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải;

- Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Chánh Thanh tra giao thông của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh;

- Đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí, phóng viên các báo, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

2. Về giải pháp cấp bách thực hiện để giảm ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh:

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành việc xây dựng phương án đổi giờ làm việc, học tập và kinh doanh trên địa bàn Thành phố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 11 năm 2011.

- Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp do Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì và tham gia của đại diện các Bộ, ngành liên quan dự để Ủy  ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo phương án đổi giờ làm việc, học tập và kinh doanh trên địa bàn hai Thành phố.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải dự thảo tờ trình của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông toàn quốc, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2011.

4. Giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan, chuẩn bị tốt các nội dung của Hội nghị cũng như công tác phục vụ để bảo đảm Hội nghị tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2011 đạt kết quả thiết thực, hiệu quả và thành công.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương liên quan và các thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia biết, thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:

- Thủ tướng; các PTTg;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các thành viên UB ATGT Quốc gia;

- Các Bộ: GTVT, CA, TP, TTTT, LĐTB-XH,

Nội vụ, TC, KH&ĐT;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

các Vụ: KTTH, TH, ĐP, QHQT, NC,

TCCV, TKBT;

- Lưu: VT, KTN (5).Hong . 113KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Phạm Viết Muôn 

 


tải về 23.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương