VĂn phòng chính phủ Số: 2116tải về 9.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích9.58 Kb.
#15257

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 2116/VPCP-V.I

V/v tổ chức hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:

 

- Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương,

Trưởng Ban Chỉ đạo 127 Trung ương;

- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương. 

Xét báo cáo số 10/BCĐ-QLTT ngày 11 tháng 03 năm 2013 của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013 tại 3 đầu cầu truyền hình (Hà Nội - Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh).

2. Giao Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Ban Chỉ đạo 127 Trung ương chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Ban Chỉ đạo 127 Trung ương và Ban Chỉ đạo 127 Trung ương biết, thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các PTTg (để b/c);

- VPCP: BTCN, các PCN,

Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH,

KGVX, TH;

- Lưu: VT, V.I (3), VQ.24


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Phạm Viết Muôn
tải về 9.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương