VĂn phòng chính phủ Số: 2070tải về 8.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích8.83 Kb.
#14792

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số:2070/VPCP-KTTH

V/v kinh phí mua gạo cứu đói


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2013
Kính gửi:

 

- Bộ Tài chính;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại văn bản số 22/BC-UBND ngày 25 tháng 2 năm 2013 về việc cứu đói nhân dịp Tết nguyên đán năm 2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai xác định vì sao tỉnh Gia Lai không đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (như các địa phương khác) để cứu đói cho nhân dân mà lại tự bỏ kinh phí mua gạo cứu đói; đồng thời kiến nghị xử lý cụ thể nguồn, số lượng gạo tỉnh Gia Lai thực mua để cứu đói trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;

- UBND tỉnh Gia Lai;

- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng,

 Cổng TTĐT, Trợ lý TTg,

 các Vụ: KTN, TH, TKBT;

- Lưu: VT, KTTH (3). 17


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM


PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Phạm Văn Phượng


tải về 8.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương