VĂn phòng chính phủ Số: 2058tải về 10.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích10.78 Kb.
#14667

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 2058/VPCP-KTN

V/v: chỉ đạo hoàn thiện Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư ngày 16/01/2012.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,

  Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường,

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế,

  Công Thương, Thông tin và Truyền thông,

  Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ,

  Tư pháp, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.


 

Để phục vụ hoàn thành dự thảo "Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020" báo cáo Chính phủ tại phiên họp ngày 01 tháng 4 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu:

1. Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Thành phố có liên quan chỉ đạo nghiên cứu nội dung Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương, xác định những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành và địa phương mình để đưa vào Chương trình hành động, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong ngày 30 tháng 3 năm 2012.

2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo tổng hợp, hoàn thiện Chương trình hành động của Chính phủ để kịp thời báo cáo trong phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2012 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng;

- Các Phó Thủ tướng;


- VPCP: BTCN, Các PCN,

 Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, TKBT;


- Lưu: VT, KTN (5). Hong (39).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Văn Trọng Lý
tải về 10.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương