VĂn phòng chính phủ Số: 1768tải về 8.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích8.02 Kb.
#11127

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1768/VPCP-KTN

V/v xử lý vấn đề báo nêu.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

Bộ Công an.

 

Báo Việt Nam Nét ngày 05 tháng 3 năm 2012, có bài: "Vụ phá rừng lớn chưa từng có tại Hà Tĩnh" (bản chụp kèm theo).

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công an điều tra, làm rõ những vấn đề báo nêu. Trường hợp có sai phạm phải xử lý nghiêm theo qui định pháp  luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;

- Bộ NN&PTNT;

- UBND tỉnh Hà Tĩnh;

- Báo Việt Nam nét;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

  các Vụ: ĐP, TH, PL, KNTN, NC;

- Lưu: VT, KTN (3) T. 27


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Văn Trọng Lý
tải về 8.02 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương