VĂn phòng chính phủ Số: 1752tải về 13.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích13.58 Kb.
#11001

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1752/VPCP-V.I

V/v kết quả công tác các Đoàn kiểm tra liên ngành


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:

 

- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương;

- Bộ Công Thương;

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Y tế;

- Bộ Công an;

- Bộ Quốc phòng;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


 

Xét báo cáo số 05/BCĐ-QLTT ngày18 tháng 02 năm 2013 của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương về kết quả kiểm tra của các Đoàn công tác liên ngành, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung Báo cáo của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương tại văn bản số 05/BCĐ-QLTT ngày 18 tháng 2 năm 2013. Yêu cầu Ban Chỉ đạo 127 Trung ương đôn đốc các địa phương sớm ban hành Quy chế phối hợp theo nội dung Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các địa phương tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, có chỉ đạo kịp thời, sát thực công tác kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn, phát hiện các đường dây buôn lậu lớn; xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu.

Yêu cầu các địa phương, đặc biệt các tỉnh giáp biên giới có biện pháp hỗ trợ cư dân có công ăn việc làm ổn định, mở các lớp dậy nghề hoặc có cơ chế hỗ trợ lao động sản xuất chính đáng; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu.   

2. Yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định tại Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA ngày 12 tháng 5 năm 2011 hướng dẫn chế độ hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường để khắc phục ngay tình trạng lợi dụng để hợp thức hóa hàng lậu, sớm trình Chính phủ Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng; bảo vệ người tiêu dùng.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương rà soát, bổ sung các quy định liên quan đến các loại hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phụ gia thực phẩm đã bị cấm sử dụng ở nước ngoài; các quy định về sử dụng chất kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi.

4. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có hướng dẫn đảm bảo kinh phí mua mẫu, kinh phí giám định hàng hóa, kinh phí tiêu hủy.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các PTTg (để b/c);

- VPCP: BTCN, các PCN,

   Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH,

   KGVX, TH;

- Lưu: VT, V.I(3), VQ. 92


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Nguyễn Quang Thắng
tải về 13.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương