VĂn phòng chính phủ Số: 1664tải về 9.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích9.54 Kb.
#10088

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1664/VPCP-PL

V/v thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tư pháp;

- HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.


 

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 tại Công văn số 1450/CQTTBCĐTKHP 1992 ngày 25 tháng 02 năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương về công tác lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; thời gian: ngày 06 tháng 3 năm 2013;

2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chuẩn bị nội dung, chương trình và điều kiện kỹ thuật bảo đảm cho việc tiến hành Hội nghị có chất lượng và hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

  cơ quan thuộc Chính phủ;

- VPCP: BTCN, các PCN,

               các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, PL (3). 195


 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM


PHÓ CHỦ NHIỆM

 (Đã ký) 

Kiều Đình Thụ

 


tải về 9.54 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương