VĂn phòng chính phủ Số: 1553tải về 8.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích8.75 Kb.
#8972

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1553/VPCP-QHQT

V/v tỉnh Quảng Trị tiếp nhận bổ sung 02 xe ô tô cho dự án về bom, mìn.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1117 và 1136/BKHĐT- KTĐN ngày 01 tháng 03 năm 2012) về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp nhận bổ sung xe ô tô cho các dự án do phi chính phủ nước ngoài viện trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 01 xe ô tô Toyota, cao cầu, 7 chỗ ngồi, tay lái thuận, mới 100%, mua nhập khẩu bổ sung cho dự án "Đội rà phá bom, mìn lưu động - EOD" giai đoạn V, do tổ chức Peace Trees Vietnam tài trợ và 01 xe ô tô 13 chỗ ngồi, hai cầu, tay lái thuận, mới 100%, trị giá 36.000 euro mua nhập khẩu bổ sung cho dự án "Lồng ghép rà phá bom, mìn và tái định cư giai đoạn 2011-2012 tại tỉnh Quảng Trị" do tổ chức SODI (CHLB Đức) viện trợ.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp nhận, sử dụng đúng mục đích và quản lý khoản viện trợ theo quy định hiện hành về viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị;
- Liên hiệp các TCHN Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH,
  Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3),G.26


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 (Đã ký) 

Nguyễn Hữu Vũ


tải về 8.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương