VĂn phòng chính phủ Số: 1514tải về 8.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích8.5 Kb.
#8572

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1514/VPCP-QHQT

V/v gia hạn thời gian thực hiện Dự án do UNDP tài trợ.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 442/BNN-HTQT ngày 27 tháng 02 năm 2012) về việc kéo dài thời gian thực hiện dự án do UNDP tài trợ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án "Nâng cao năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu" do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2012, như kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu tại văn bản trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;

- VPCP: BTCN, các PCN;

các Vụ: TH,TKBT, KTN; Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). 21BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký) 

Vũ Đức Đam


tải về 8.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương