VĂn phòng chính phủ Số: 1477tải về 9.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích9.37 Kb.
#8091

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1477/VPCP-KTN

V/v dự án nạo vét khu vực cửa biển sông Cửu Lấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

 

- Bộ Xây dựng;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại công văn số 329/UBND-VP ngày 15 tháng 01 năm 2013 và của Viện Biến đổi khí hậu và An toàn môi trường (công văn số 26/ICCE/2013 ngày 6 tháng 01 năm 2013) về việc thực hiện nạo vét, tận thu cát nhiễm mặn khu vực cửa biển sông Cửa Lấp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Xây dựng làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tính khả thi, hiệu quả của dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng CP, các PTTgCP;

- Các Bộ: TNMT, QP, NN&PTNT;

- Bộ Tư lệnh Hải Quân;

- Viện BĐKH&ATMT (ICCE);

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;

  các Vụ: TH, TKBT, NC, V.I;

- Lưu: VT, KTN (3), Đg.29

   KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM


PHÓ CHỦ NHIỆM

 (Đã ký) 

Nguyễn Hữu Vũ


tải về 9.37 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương