VĂn phòng chính phủ Số: 1467tải về 12.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích12.46 Kb.
#8003

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1467/VPCP-KGVX

V/v Dự án Trường Đại học Khai Minh tại tỉnh Tây Ninh


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Xét báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát và điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020  (tờ trình số 1328/TTr-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2012), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có  ý  kiến như sau:

1. Nội dung việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới đại học, cao đẳng giai đoạn  2006 - 2020 do Bộ đề xuất đã cơ bản phù hợp. Để  tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần giải trình làm rõ hơn một số vấn đề sau đây và trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 3 năm 2013:

- Giải trình rõ về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những nội dung chưa thật phù hợp với Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (như: Tiêu chí về tỷ lệ sinh viên ngoài công lập; về việc điều chỉnh cơ cấu ngành nghề; về tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trong các trường đại học, cao đẳng so với tiêu chí nêu tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 về Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam đến năm 2015 và năm 2020...). Làm rõ về số lượng, loại hình trường và ngành nghề đào tạo dự kiến thành lập mới hoặc nâng cấp ở các vùng, tương ứng với số lượng các trường đại học, cao đẳng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương thành lập;

- Làm rõ hơn về cơ cấu hệ thống giáo dục đại học và quy mô đào tạo theo ngành học, trình độ đào tạo, loại hình trường; đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục; các Đô thị đại học hoặc các Khu đại học tập trung, các trường đại học xuất sắc, đại học trọng điểm, phù hợp với quy định của Luật giáo dục đại học;

- Hoàn thiện dự thảo Quyết định theo hướng làm rõ những nội dung điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg và cân nhắc về sự cần thiết ghi cụ thể dự kiến tổng mức kinh phí thực hiện Quy hoạch, nhu cầu diện tích đất ở các vùng trong Quyết định này.

2. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh báo cáo, Phó Thủ tướng sẽ chủ trì cuộc họp nghe báo cáo giải trình và chỉ đạo cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);

- Các Bộ : Tư pháp, KH&ĐT, TC, Nội vụ;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,

 các Vụ: TCCV, PL, TH, Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, KGVX(3).QT 25


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký) 

Nguyễn Khắc Định


tải về 12.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương