VĂn phòng chính phủ Số: 1411tải về 11.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích11.07 Kb.
#7477

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1411/VPCP-KTTH

V/v Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tài chính;

- Bộ Tư pháp.


 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 09/TTr-BTC ngày 24 tháng 01 năm 2013 về việc tổng kết thực hiện Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế và ban hành dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính phân tích, báo cáo rõ, đầy đủ về lợi, hại của việc bán hàng miễn thuế cho khách nhập cảnh và trên chuyến bay quốc tế đến Việt Nam; đồng thời giải trình cụ thể về các nội dung sau:

a) Địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế (chỉ ở sân bay, cửa khẩu; không có cửa hàng trong thành phố, thị xã, thị trấn...) và cách thức quản lý;

b) Định lượng mua hàng miễn thuế (về giá trị và số lượng);

c) Các mặt hàng được bán tại cửa hàng miễn thuế;

d) Phương thức mua, bán hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế (chỉ mua ngay khi xuống sân bay làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó thì hết giá trị).

2. Bộ Tài chính lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và tiếp thu hoàn thiện dự thảo Quyết định và Quy chế; trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 15 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các PTTg (để b/c);

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

  các Vụ: TKBT, TH, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTTH (3). TLK. 24


   KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM


PHÓ CHỦ NHIỆM

 (Đã ký) 

 

Phạm Văn Phượng
tải về 11.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương