VĂn phòng chính phủ Số: 1355tải về 9.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích9.3 Kb.
#6791

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1355/VPCP-KTN

V/v sơ kết việc thực hiện Nghị định số 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Giao thông vận tải.


 

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (công văn số 1031/BTP-PLHSHC ngày 14 tháng 02 năm 2012) về việc sơ kết việc thực hiện Nghị định số 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan sơ kết việc áp dụng xử phạt thí điểm đối với một số vi phạm trong khu vực nội thành của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Mục 7 Chương II của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội XIII.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Cổng TTĐT, các Vụ: NC, TH;

- Lưu: VT, KTN (4), C23


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM


PHÓ CHỦ NHIỆM

 (Đã ký) 

Văn Trọng Lý


tải về 9.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương