VĂn phòng chính phủ Số: 1290tải về 10.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.65 Kb.
#5893

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1290/VPCP-KTTH

V/v triển khai Nghị quyết số 470/2012/NQ-UBTVQH13


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Xây dựng;

- Bộ Công Thương;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tư pháp. 

Ngày 27 tháng 02 năm 2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 470/2012/NQ-UBTVQH13 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 470/2012/NQ-UBTVQH13 trên đây, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó TTg: Hoàng Trung Hải,

                            Vũ Văn Ninh;        

- VPCP: BTCN,

               các PCN: Phạm Văn Phượng,

                                 Văn Trọng Lý,

  Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.20.


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM


PHÓ CHỦ NHIỆM

 (Đã ký) 

Phạm Văn Phượng


tải về 10.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương