VĂn phòng chính phủ Số: 1275tải về 9.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích9.43 Kb.
#5721

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1275/VPCP-QHQT

V/v cơ chế tài chính dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Bộ Xây dựng;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cà Mau, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Cần Thơ. 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng về cơ chế tài chính cho dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ (công văn số 201/BXD-PTĐT ngày 16 tháng 02 năm 2012); ý kiến góp ý của Bộ Tài chính (công văn số 1136/BTC-QLN ngày 20 tháng 01 năm 2012), ý kiến đóng góp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9002/BKHĐT-KTĐN ngày  tháng  năm 2011), Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý áp dụng cơ chế tài chính cho Dự án như kiến nghị của Bộ Xây dựng nêu tại văn bản trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);

- VPCP: BTCN, các PCN,

  các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). 30BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký) 

Vũ Đức Đam


tải về 9.43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương