VĂn phòng chính phủ Số: 1264tải về 8.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.66 Kb.
#5611
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1264/VPCP-KTTH

V/v gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với việc nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH một thành viên Hanel


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2012.

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tài chính;

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.


 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 2159/BTC-CST ngày 21 tháng 02 năm 2012 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với việc nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hanel, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính kiểm tra, xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh,

                            Hoàng Trung Hải;

- VPCP: BTCN,

               PCN: Phạm Văn Phượng,

  Cổng TTĐT, các vụ: TH, QHQT;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.14.


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Phạm Văn Phượng
tải về 8.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương