VĂn phòng chính phủ Số: 1238tải về 12.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích12.1 Kb.
#5347

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1238/VPCP-KTN

V/v tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 4646/BTNMT-ĐCKS ngày 04 tháng 12 năm 2012 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết, đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, đề xuất giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng các yêu cầu quản lý tài nguyên, khoáng sản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng vật liệu xây dựng thông thường bao gồm cả cát, sỏi lòng sông để quyết định điều chỉnh, bổ sung theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành liên quan đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng: tăng cường quản lý các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trên địa bàn, đặc biệt là ở các tuyến sông giáp ranh giữa các tỉnh; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm an toàn lao động, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến an toàn đê điều, thoát lũ, gây bức xúc đối với dư luận xã hội; xử lý triệt để các trường hợp kinh doanh bến bãi, vận chuyển, tập kết cát, sỏi trái phép hoặc không có nguồn gốc hợp pháp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng CP, các PTTg CP;

- Bộ CA;


- VPCP: BTCN, các PCN,  Cổng TTĐT,

  các Vụ: TH, TKBT, KTTH;

- Lưu : VT, KTN (5), Đg. 88


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Vũ
tải về 12.1 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương