VĂn phòng chính phủ Số: 1185tải về 15.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích15.08 Kb.
#4705

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1185/VPCP- KGVX

V/v quản lý, tổ chức lễ hội


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bộ Công Thương;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ban Tôn giáo Chính phủ. 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 10/BC-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2012 về việc báo cáo tổng kết công tác quản lý và tổ chức Lễ hội sau 1 năm thực hiện Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Cơ bản đồng ý với Báo cáo tổng kết của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì tổng kết hoạt động lễ hội dịp Tết Âm lịch năm 2012, có nhắc nhở và nên yêu cầu khắc phục các hạn chế cụ thể đối với lễ hội lớn được nhiều người dân quan tâm;

- Phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ có buổi làm việc chuyên đề với Giáo hội Phật giáo Việt Nam đánh giá việc tổ chức lễ hội ở các Chùa, sau đó có văn bản chỉ đạo liên tịch nhằm khuyến khích, phát huy kết quả, điển hình tốt, chấn chỉnh các hạn chế tiêu cực, xây dựng kế hoạch kiểm tra phối hợp các lễ hội được tổ chức ở các Chùa;

- Xây dựng và ban hành Quy hoạch tổng thể lễ hội vào quý III năm 2012;

- Chủ trì, phối hợp cùng Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, địa phương có liên quan xây dựng Quy chế tổ chức Festival ngành nghề, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo nghiêm việc quản lý, tổ chức lễ hội của bộ, ngành, địa phương mình theo đúng Kết luận số 51-KL/TW ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị, Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ, Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ và Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, làm cho các lễ hội được tổ chức nghiêm túc, lành mạnh, bảo đảm an ninh trật tự, cảnh quan môi trường.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Tôn giáo Chính phủ nghiên cứu tiếp thu và chỉ đạo thực hiện các nội dung kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu trong Báo cáo tổng kết (bản sao báo cáo kèm theo).

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chủ trì, đôn đốc theo dõi việc thực hiện của các cơ quan, địa phương, định kỳ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến quản lý, tổ chức lễ hội./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- VPCP: BTCN, các PCN,

              các Vụ: TH, ĐP, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KGVX (03). NTH 117


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 (Đã ký) 

Nguyễn Hữu Vũ


tải về 15.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương