VĂn phòng chính phủ Số: 1117tải về 9.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.4 Kb.
#4017

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1117/VPCP-QHQT

V/v tiếp nhận xe ô tô do Liên đoàn bóng đá quốc tế viện trợ cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;


- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 444/BKHĐT-KTĐN ngày 30 tháng 01 năm 2012) về việc tiếp nhận xe ô tô của Liên đoàn bóng đá Quốc tế viện trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận 01 xe ô tô 45 chỗ ngồi, hiệu Huyndai Universe Luxury, trị giá 103.640 đô la Mỹ do Liên đoàn bóng đá Quốc tế viện trợ cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng đúng mục đích, đối tượng và theo quy định hiện hành về viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các PTTg CP (để b/c);

- Tổng cục Hải quan;

- Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN;

- Liên đoàn bóng đá Việt Nam;

- VPCP: BTCN (để b/c), các PCN,

  Vụ TH và Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3), G. 25


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 (Đã ký) 

Nguyễn Hữu Vũ


tải về 9.4 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương