VĂn phòng chính phủ Số: 1116tải về 10.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích10.23 Kb.
#4010

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1116/VPCP-KTN

V/v tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu cho Công ty cổ phần kính nổi Chu Lai - INDEVCO.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

 

- Bộ Công Thương;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Xây dựng;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.


 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại công văn số 96/TTr-UBND ngày 8 tháng 01 năm 2013 và của Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai - INDEVCO tại công văn số 335/CV-CFG ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu cho nhà máy sản xuất nhiên liệu phục vụ sản xuất kính, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc cho phép Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai nhập khẩu lốp phế thải làm nguyên liệu tái chế thành dầu nhiên liệu phục vụ sản xuất kính và căn cứ các quy định của pháp luật đề xuất giải pháp để thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Quý Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng CP, các PTTgCP;

- Cty CP Kính nổi Chu Lai -  INDEVCO;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;

  các Vụ: TH, TKBT, KGVX, KTTH,

- Lưu: VT, KTN (3), Đg.29

   KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM


PHÓ CHỦ NHIỆM

 (Đã ký) 

Nguyễn Hữu Vũ


tải về 10.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương