VĂn phòng chính phủ Số: 1092tải về 9.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.18 Kb.
#3598

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1092/VPCP-KTTH

V/v sử dụng hạt giống lúa dự trữ quốc gia năm 2011 tại tỉnh Nghệ An


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.


 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 143/BNN-TT ngày 17 tháng 01 năm 2012, ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 1625/BTC-TCDT ngày 10 tháng 2 năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 669/BKHĐT-KTDV ngày 13 tháng 02 năm 2012, về việc sử dụng hạt giống lúa dự trữ quốc gia năm 2011 tại tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quản lý và sử dụng 161,2 tấn hạt giống lúa trong số 400 tấn đã được quyết định xuất cấp từ nguồn hàng dự trữ quốc gia bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng nêu tại công văn số 4439/VPCP-KTTH ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp tỉnh Nghệ An không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, đối tượng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thu hồi lại kho dự trữ quốc gia để bảo quản.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;

- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng,

  Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;

- Lưu: VT, KTTH (3).15BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Vũ Đức Đam
tải về 9.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương