VĂn phòng chính phủ Số: 1090tải về 9.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.82 Kb.
#3581

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1090/VPCP-KGVX

V/v dự thảo Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2012 - 2020


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường;

Xây dựng; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và

Đào tạo; Y tế; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ.

- Ủy ban Dân tộc. 

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ (tại văn bản số 4153/TTr-BNV ngày 13 tháng 11 năm 2012) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2012 - 2020, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản về nội dung của dự thảo Đề án (bản chụp kèm theo) gửi Bộ Nội vụ.

2. Bộ Nội vụ tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các Phó TTgCP;

- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP,

  Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TCCV, TH;

- Lưu: VT, KGVX (3), lb. 35


   KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM


PHÓ CHỦ NHIỆM

 (Đã ký) 

 

Nguyễn Khắc Định
tải về 9.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương