VĂn phòng chính phủ Số: 1075tải về 11.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích11.25 Kb.
#3390

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1075/VPCP- KGVX

Về Đề án Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Ủy ban Dân tộc;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

              Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo,

              Lao động - Thương binh và Xã hội.


 

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Tờ trình số 32/TTr-UBDT ngày 31 tháng 10 năm 2011 về việc phê duyệt Đề án Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi đến năm 2015, định hướng 2020, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ nghiên cứu, có ý kiến về sự cần thiết của Đề án này (bản chụp kèm theo), trong điều kiện Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020, căn cứ vào đó tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang xây dựng, phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh, thành phố mình (đến nay có nhiều tỉnh, thành phố đã phê duyệt xong Quy hoạch), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 29 tháng 02 năm 2012.

2. Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính nghiên cứu làm rõ các vấn đề bất hợp lý, cần khắc phục trong chính sách phát triển giáo dục, đào tạo đối với đồng bào người dân tộc hiện nay; đề xuất danh mục các chính sách cần điều chỉnh, bổ sung trong giai đoạn 2012-2020 để phát triển giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực các vùng dân tộc, miền núi, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 3 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ: PL, ĐP, KTTH, Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, KGVX (4). VM 28KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 (Đã ký) 

Nguyễn Hữu Vũ


tải về 11.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương