VĂn phòng chính phủ Số: 1023tải về 10.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích10.18 Kb.
#2817

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1023/VPCP-KGVX

V/v Đề án Xóa mù chữ giai đoạn 2012 - 2020


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1215/TTr-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án Xóa mù chữ giai đoạn 2012 - 2020, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; đồng thời tiếp tục hoàn thiện Đề án theo hướng sau:

- Xác định rõ các nội dung ưu tiên thực hiện; các giải pháp đặc thù đối với các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; gắn việc thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp với Đề án Xây dựng xã hội học tập đã được phê duyệt;

- Làm rõ việc sử dụng nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo, bảo đảm cân đối với các nhiệm vụ khác được phê duyệt trong Chương trình; đồng thời cân nhắc thêm các nguồn kinh phí khác từ xã hội hóa như đóng góp của doanh nghiệp, viện trợ, hỗ trợ của cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế;

- Hoàn thiện thể thức trình bày văn bản Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo biết, thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);

- Các Bộ: KHĐT, Tài chính;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,

  các Vụ: PL, TCCV, KTTH, Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, KGVX(3).VM 26


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

Nguyễn Khắc Định
tải về 10.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương