VĂn phòng chính phủ Số: 1022tải về 8.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích8.19 Kb.
#2810

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1022/VPCP-QHQT

V/v Bộ trưởng Bộ Kinh tế El Sal-va-đor thăm Việt Nam.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 332/BTTTT-HTQT ngày 14 tháng 02 năm 2012 về việc xin phép đón đoàn Bộ trưởng Bộ Kinh tế El Sal-va-đor sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đón Bộ trưởng Bộ Kinh tế El Sal-va-đor thăm Việt Nam.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì đón đoàn, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị nội dung nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các PTTg (để b/c);

- VPCP: BTCN, các PCN;

  Vụ TH, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3).20


BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM


 (Đã ký)

 

Vũ Đức Đam
tải về 8.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương