Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm thực hiện theo Nghị định 178/2004/NĐ-cp và Thông tư 05/2006/tt-blđtbxhtải về 46.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích46.03 Kb.
#11238


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

­­­­­­­­­

Số: 18/2008/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 25 tháng 8 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra

liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm thực hiện theo

Nghị định 178/2004/NĐ-CP và Thông tư 05/2006/TT-BLĐTBXHUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh phòng chống mại dâm;

Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Pháp lệnh phòng chống mại dâm;

Căn cứ Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 94/TTr-LĐTBXH ngày 15 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm thực hiện theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP và Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Hoµng Th­¬ng L­îng
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ

Hoạt động của Đội kiểm tra Liên ngành về phòng chống tệ nạn

mại dâm thực hiện theo Nghị định 178/2004/NĐ-CP

và Thông tư 05/2006/TT- BLĐTBXH

(Ban hành kèm theo Quyết định số:18/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định hoạt động của Đội kiểm tra Liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân khi tham gia vào các quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Đội kiểm tra Liên ngành cấp tỉnh về phòng chống tệ nạn mại dâm gọi tắt là (Đội kiểm tra Liên ngành 178) do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập, nhằm giúp Uỷ ban nhân dân kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

Điều 3. Đội kiểm tra Liên ngành 178 được thành lập theo Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và XH hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra Liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm, để kiểm tra, hướng dẫn thực hiện và xử lý các vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng và nghiêm minh.

Điều 4. Đội viên kiểm tra Liên ngành 178 được cấp thẻ kiểm tra, được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ trong khi thi hành nhiệm vụ; Việc quản lý, sử dụng thẻ kiểm tra, vũ khí và công cụ hỗ trợ theo quy định pháp luật.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra Liên ngành 178 được bố trí trong dự toán chi đảm bảo xã hội của ngân sách tỉnh hàng năm theo qui định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Riêng công tác phí của cán bộ do cơ quan cử người đi công tác kiểm tra theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 6. Thủ trưởng các cơ quan có cán bộ tham gia Đội kiểm tra Liên ngành 178 cần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ hoàn thành nhiệm vụ do đội phân công. Trường hợp cần thiết phải thay đổi cán bộ là thành viên Đội kiểm tra Liên ngành 178 thì thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ làm văn bản báo cáo cơ quan thường trực (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để cơ quan thường trực trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Chương II

TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA

ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 178
Điều 7. Đội kiểm tra liên ngành 178 có Đội trưởng (là lãnh đạo Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội), có từ 1 đến 2 Đội phó và một số thành viên thuộc Công an tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế. Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 8. Thẻ kiểm tra Liên ngành 178

1. Thẻ kiểm tra Liên ngành do Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp, có kích thước 9cm x 5,5 cm nền màu xanh nhạt làm bằng giấy cứng, sử dụng kiểu chữ không chân, chữ "Thẻ kiểm tra" màu đỏ, các chữ khác màu đen; Được nẹp trong bao platíc màu trong suốt có ghim phía sau để đeo trên túi ngực trái; Chỉ sử dụng mặt trước (có mẫu hướng dẫn).

2. Đội viên Đội kiểm tra Liên ngành 178 chỉ sử dụng thẻ kiểm tra khi thi hành nhiệm vụ của Đội kiểm tra Liên ngành 178; Không được sử dụng thẻ kiểm tra Liên ngành vào mục đích cá nhân. Trường hợp sử dụng thẻ trái quy định sẽ bị xử lý theo pháp luật.

3. Nếu làm mất, làm hỏng thẻ kiểm tra thì cá nhân bị mất hoặc làm hỏng thẻ phải kịp thời báo cáo cho Đội trưởng cùng cấp. Cá nhân làm mất hoặc làm hỏng thẻ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung liên quan đến hoạt động phòng chống mại dâm của cá nhân trong thời gian từ khi làm mất hoặc hỏng đến thời điểm báo cáo với đội trưởng cùng cấp; Trong thời gian chờ làm thủ tục cấp lại thẻ thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 không được tham gia bất cứ một hoạt động nào của Đội kiểm tra liên ngành cùng cấp.Điều 9. Nguyên tắc hoạt động của Đội kiểm tra Liên ngành 178

1. Đội kiểm tra Liên ngành 178 thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra đã được Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm và kiểm tra đột xuất theo quyết định của Đội trưởng.

2. Đội trưởng Đội kiểm tra Liên ngành 178 quyết định việc kiểm tra đột xuất trong các trường hợp sau:

a) Có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tình hình hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn;

b) Theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan của Liên ngành hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

c) Thành viên Đội kiểm tra Liên ngành 178 phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm và đề nghị Đội trưởng quyết định kiểm tra;

d) Đội trưởng Đội kiểm tra Liên ngành 178 chịu trách nhiệm về quyết định kiểm tra của mình và phải báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra đột xuất cho thủ trưởng cơ quan trực tiếp và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Đội kiểm tra Liên ngành 178 chỉ tiến hành kiểm tra khi có ít nhất 3 thành viên tham gia, phải đảm bảo thành phần cần thiết cho việc lập biên bản và xử lý vi phạm khi thi hành nhiệm vụ.

4. Sau mỗi đợt kiểm tra, Đội kiểm tra phải báo cáo tình hình và kết quả kiểm tra với Uỷ ban nhân dân tỉnh và thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước của Liên ngành.

5. Biên bản kiểm tra và các văn bản giao dịch được sử dụng con dấu của Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội.

6. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính vượt quá thẩm quyền xử lý của Đội được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
Chương III

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA

ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 178
Điều 10. Chức năng nhiệm vụ của Đội kiểm tra Liên ngành 178

1. Xây dựng Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện, lập biên bản, thu giữ tang vật đối với tổ chức cá nhân vi phạm theo đúng quy định tại Nghị định 178/2004/NĐ-CP.

2. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống mại dâm, an ninh trật tự, văn hoá, sử dụng lao động, khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động và các quy định Pháp luật có liên quan khác.

3. Đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh và cơ quan có thẩm quyền về biện pháp quản lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

4. Hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc Đội kiểm tra Liên ngành cấp dưới trong việc thực hiện chương trình, Kế hoạch kiểm tra, theo dõi, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đã được Đội kiểm tra liên ngành kiến nghị mà không được giải quyết kịp thời.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng, 1 năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công tác của Đội.Điều 11. Quyền hạn của Đội kiểm tra Liên ngành 178

1. Yêu cầu các tổ chức cá nhân bị kiểm tra cung cấp tình hình, số liệu, tài liệu và trả lời các vấn đề liên quan đến việc kiểm tra.

2. Liên hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan để xác minh thu thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra.

3. Lập biên bản khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính và xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền.

4. Đối với hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của Đội hoặc hành vi có dấu hiệu của tội phạm thì phải lập biên bản và chuyển biên bản, tài liệu liên quan, tang vật, phương tiện (nếu có) đến cơ quan thẩm quyền để xử lý.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội trưởng Đội kiểm tra Liên ngành 178

1. Đội Trưởng Đội kiểm tra Liên ngành 178 phải chịu trách nhiệm về quyết định kiểm tra của mình.

2. Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm.

3. Quyết định việc kiểm tra đột xuất trong các trường hợp cần thiết theo qui định của Pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định kiểm tra của mình.Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội phó Đội kiểm tra Liên ngành Đội phó Đội kiểm tra Liên ngành 178 là người giúp việc Đội trưởng được thực hiện và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ cụ thể do Đội trưởng uỷ quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả giải quyết đó. Nếu Đội phó là người có thẩm quyền được quy định trong Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính thì có quyền ra quyết định xử lý hành chính theo quyền hạn mà Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đã qui định.

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của đội viên Đội kiểm tra Liên ngành 1. Chịu sự chỉ đạo, phân công của Đội trưởng hoặc người được Đội trưởng uỷ quyền về nhiệm vụ được giao đồng thời tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật về các hoạt động của mình. Nếu thành viên là người có thẩm quyền được quy định trong Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính thì có quyền ra quyết định xử lý hành chính theo quyền hạn mà Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đã qui định.

2. Phải bảo đảm bí mật về Kế hoạch hoạt động của Đội và nhiệm vụ công tác của Đội phân công cho mỗi cá nhân.

3. Báo cáo kịp thời những cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm và đề nghị Đội trưởng có biện pháp kiểm tra.

4. Nghiêm cấm lợi dụng hoặc vượt quá thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính mà Pháp luật đã quy định khi thi hành nhiệm vụ.


Chương IV

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
Điều 15. Chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Đội kiểm tra Liên ngành 178, thành viên của Đội nếu có thành tích trong công tác được khen thưởng theo qui định của pháp luật hiện hành về thi đua khen thưởng.

2. Thành viên của Đội kiểm tra Liên ngành 178 trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu bị thiệt hại về tài sản, sức khoẻ, tính mạng, thì được hưởng chế độ trợ cấp, đền bù theo qui định tại Điều 13 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ.

3. Trong khi thi hành nhiệm vụ, thành viên của Đội kiểm tra Liên ngành 178 nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì Đội trưởng có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho thủ trưởng trực tiếp của đơn vị có thành viên tham gia vi phạm và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp. Việc xử lý hành vi vi phạm được thực hiện theo qui định của pháp luật hiện hành về cán bộ, công chức và các qui định pháp luật có liên quan khác./.TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Thương Lượng

Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2008
2008 -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 512
2008 -> PHÁt triển nông thôN
2008 -> Số: 88 /2008/QĐ-bnn
2008 -> QĐ-bnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư Số: 731/2008/QĐ-bkh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> Phụ lục A3 BÁo cáo tiếp nhận và quản lý viện trợ phi chính phủ NƯỚc ngoài I. Các nội dung của dự án
2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1024
2008 -> Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/tt-bts ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ cp ngày 4 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất

tải về 46.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương