VÀ phát triển nông thôNtải về 22.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích22.3 Kb.
#2648

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phụ lục 01: DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG

ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 70/2010/TT-BNNPTNT, ngày 08 tháng 12 năm 2010của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


TT

Tên giống

Mã hàng

1

Giống lúa lai Nam Dương 99

1006-10-10-00

2

Giống lúa lai Thái Xuyên 111

1006-10-10-00

3

Giống lúa lai Nghi Hương 305

1006-10-10-00

4

Giống lúa thuần Nàng Xuân

1006-10-10-00

5

Giống lúa thuần OM 4218

1006-10-10-00

6

Giống lúa thuần OM 5472

1006-10-10-00

7

Giống lúa thuần OM 4088

1006-10-10-00

8

Giống lúa thuần OM 6161 (HG 2)

1006-10-10-00

9

Giống lúa thuần OM 6162

1006-10-10-00

10

Giống lúa thuần ML 202

1006-10-10-00

11

Giống lúa nếp Lang Liêu

1006-10-10-00

12

Giống ngô lai LVN 885

1005-10-10-00

13

Giống thuốc lá VTL 81

-

14

Giống cỏ lai CFSH 30

-

15

Giống cỏ lai CSSH 45

-

16

Giống cỏ lai CFPM 101


KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Diệp Kỉnh Tần

tải về 22.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ua.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương